Baumerk B PR 101

Liên hệ

Membrane Baumerk B PR 101 là vật liệu chống thấm và sơn lót sẵn sàng sử dụng cho màng bitum thu được bằng cách trộn nước và bitum bằng các phương pháp đặc biệt.

Xem thêm