SikaBit 1 Bao 25Kg

Liên hệ

SikaBit 1 là vữa gốc xi măng polymer cải tiến, một thành phần, sử dụng làm chất kết dính cho màng chống thấm Sikabit W-15.

Xem thêm