Quicseal 396

Liên hệ

Đóng gói và định mức
Đóng gói

:

10 lít/bộ và 20 lít/bộ
Định mức

:

0,20 – 0,25 lít/m2/lớp

Xem thêm